Agenda slotzitting van de synode van de vGKN op D.V. 4 april 2020 te Assen, aanvang 9.30 uur

1. opening door ontvangende kerk van Assen

2. appèl nominaal

3. vaststelling agenda

4. wel en wee in de kerken

5. notulen van de synodezitting d.d. 5-10-19

6. n.a.v. de notulen, voor zover niet elders geagendeerd:

a. Jaarboekje 2019/2020

b. VOG’s aanvragen

c. Privacywetgeving

d. website voor zoekers

e. vGK-ruildiensten 2020 

f. ambtsdragerstoerusting: verslag en vervolg

g. Besluitenlijst

7. Instructies uit de kerken

8. Ingekomen/uitgegane post: 

Ingekomen: diversen Raad van Kerken; Timon magazine; diversen Harkema (zie 10); Jaarverslag CIO (zie 17c)

Uitgegaan: antwoord aan EO; bedank- en benoemingsbrief deputaat Z+E; vraag aan het CIO in verband met het uitgeven van Acta en de privacywetgeving

9. Verslagen 

a. kerkvisitatie

b. deputaten ad examina

c. zendingsdeputaten

d. deputaatschap voor de Media

e. Deputaatschap kerkelijke samenwerking

f. SSMKR/meldpunt misbruik

g. commissie liturgische formulieren/kerkorde

h. contactpersonen COGG

i. contactpersoon CIO

j. contactpersoon CIS

10 Afronding m.b.t. personen en zaken kerk Harkema

11. Ruildiensten 2021: rooster en afspraken 

12. Financiën:

a. mededelingen quaestor 

b. kascontrole

c. quotum

d. drukwerk

 

12.30 uur: PAUZE; de kerk van Assen biedt u een lunch aan

 

13. Appèlzaak Frieschepalen-Siegerswoude (comité)

14. Zending: n.a.v. de inhoudelijke bespreking

15. Meldpunt Misbruik; 

verslag toerusting vertrouwenspersonen

16. Kerk en Israël

17. Oecumene:

a. DKS; benoeming deputaten en nieuwe contacten

b. COGG

c. CIO

d. CGK

e GKv/NGK

f. PKN

g. vijfkerkenoverleg

h. ‘nationale synode’

i. NGK-SA

j. overige

18. presentatie vGKNieuws

19. eventuele mededelingen

20. rondvraag

21. datum volgende vergadering. 

Voorstel: zaterdag 3 oktober 2020 te Boelenslaan

21. Sluiting van de synode door de praeses van de synode

 

Nieuws

Agenda slotzitting van de synode van de vGKN op D.V. 4 april 2020 te Assen, aanvang 9.30 uur

Lees meer...

Nederduits Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika en voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland sluiten oecumenische overeenkomst

Lees meer...