Agenda najaarsvergadering van de synode van de vGKN op zaterdag 5 oktober 2019 te Noordwijk, aanvang 9.30 uur

 

1.opening door ontvangende kerk van Noordwijk

2. appèl nominaal

3. vaststelling agenda

4. wel en wee in de kerken

5. vaststelling notulen van de synodezitting d.d. 6-04-19 

6. n.a.v. de notulen, voor zover niet elders geagendeerd:

a. Jaarboekje 2019/2020

b. VOG’s aanvragen

c. Privacywetgeving; voldoen alle kerken aan de wettelijk gestelde eisen?

d. website voor zoekers

e. Besluitenlijst

Zingen

7. Instructies uit de kerken

a. Verzoek van de kerk van Harkema om afhandeling van zaken i.v.m. uittreding uit het 

kerkverband per 1 januari 2020 en consequenties van dit verzoek, waaronder het 

vGK-ruilrooster

8. Ingekomen/uitgegane post: 

Ingekomen: Jaarboekje HHK; uitnodiging Prinsjesdagonbijt; Timon magazine. 

Uitgegaan: Bedankbrief HHK en idem voor Prinsjesdagontbijt.

9. Verslagen: 

a. Kerkvisitatie te Assen

10. Financiën

11. Zending:

a. Voorstel van de deputaten

b. Bezinning op de zendingstaak van de vGKN

c. Overige Zending

12.30 uur: PAUZE; de kerk van Noordwijk biedt u een lunch aan

12. Voorstel predikanten voor thematische invulling van de ruildiensten (zie bijlage)

13. Meldpunt Misbruik

14. Kerk en Israël

15. Oecumene:

a. Reacties uit de kerken (mondelinge toelichting uit de kerkenraden)

b. DKS

c. COGG

d. CIO

e. CGK

f. GKv/NGK

g. PKN

h. vijfkerkenoverleg

i. ‘nationale synode’

j. overige

Zingen

16. presentatie vGKookboekje-2

17. presentatie vGKNieuws

18. eventuele mededelingen

19. rondvraag

20. datum volgende vergadering. Voorstel: zaterdag 4 april te Assen

21. Sluiting van de synodezitting door de praeses van de synode

 

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...