Agenda slotzitting van de verlengde synode van de vGKN op D.V. zaterdag 2 oktober 2021 te Noordwolde, aanvang 9.30 uur

1.Opening door ontvangende kerk van Noordwolde
2. Appèl nominaal
3. Vaststelling agenda
4. Wel en wee in de kerken: wat hebben we als kerken geleerd van de Corona-tijd?
5. Vaststelling notulen van de synodezitting d.d. 10-04- 21
6. n.a.v. de notulen, voor zover niet elders geagendeerd:
a. Jaarboekje 2022/2023
b. Toerustingsavond ambtsdragers; ‘Wat geven we als kerk aan onze jongeren mee ten aanzien van relatievormen?’ ( In plaats van: wat hebben we als kerken geleerd van de Corona-tijd?)
Voorstel: D.V. 18 november, 19.30 uur in Boornbergum. Inleiding door ds. K.J. Bijleveld
c. stand van zaken Noordwijk
d. Besluitenlijst

Zingen

7. Instructies uit de kerken
8. Ingekomen/uitgegane post:
Ingekomen: Raad van Kerken; kerkproeverij; Timon Magazine; Jaarverslag CIO en CIS; Jaarboek HHK; uitnodiging EO tot gesprek met kerken uit de achterban
Uitgegaan: antwoord aan EO; bedankbrieven; brief aan kerkenraad FrS en appellanten; condoleancekaart aan de familie Van Harten-Tip
9. Zending: zie documentatiemap

12.30 uur PAUZE; door de kerk wordt gezorgd voor melk, karnemelk, soep en een kroket. Wilt u zelf brood meenemen?

10. Financiën:
a. mededelingen quaestor
b. kascontrole
c. quotum
11. Meldpunt Misbruik; inhoudelijk delen van ervaringen van casus-bespreking in kerkenraden
12. Kerk en Israël/CIS

Zingen

13. Oecumene: algemeen gesprek over de oecumene waarbij we een ingekomen vraag van de kerk van Boelenslaan als leidraad nemen.
14. Presentatie vGKNieuws
15. Eventuele mededelingen
16. Rondvraag
17. Datum opening nieuwe synode. Voorstel: zaterdag 2 april te Frieschepalen-Siegerswoude
18. Sluiting van de synode door de praeses van de synode

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...