Garderen, 12 april 2014
Dankbaarheid overheerste in de slotzitting van de synode van Noordwijk II van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.


Dankbaarheid aan de HERE vanwege het tienjarige bestaan, waarin geconstateerd mocht worden dat velen groeiden in geloof en geloofsverbondenheid en het aantal gemeenten en predikanten toenam.

Wegens ziekte van de praeses, Ds K.J.Bijleveld, werd de vergadering geleid door Br O.Oevering.
Op de vrijdagavondzitting werd Br A.C.R. van Dorp uit Gouda kerkelijk geëxamineerd. Hij is benoemd als predikant in opleiding in de kerk van Garderen. Op de zaterdag passeerden vele onderwerpen de revue. Het rapport over het Nieuwe Liedboek werd gepresenteerd. De conclusie is dat het gebruik hiervan binnen de kerken van de vGKN wordt ontraden. Het advies is dat predikanten uit andere kerkgenootschappen die binnen de vGKN voorgaan erop gewezen worden, welke liederenbundels wel en welke niet binnen de vGKN kunnen worden gebruikt. De kerken zullen het rapport bestuderen en de nieuwe synode zal erover besluiten.
Er was ruime aandacht voor de oecumene, met name de contacten met kerken van gereformeerd belijden in binnen- en buitenland. Ook werd nagedacht over de mogelijkheid om het evangelie van de Opgestane Here met beeldopnames via het internet te verspreiden om zo in te spelen op het stopzetten van de overheidssubsidie voor het uitzenden van kerkdiensten. Ook hoopt men zo mensen te bereiken die in hun naaste omgeving verstoken zijn van gereformeerde Bijbelse verkondiging.
Door de politieke situatie in de Centraal Afrikaanse Republiek is de FaTEB uitgeweken naar Kameroen, waar deze theologische opleiding wordt voortgezet. Opnieuw werd opgeroepen tot voorbede, zowel voor de FaTEB als voor de bevolking van de CAR.
Nadat enkele moderamenleden voor hun 10-jarige inzet waren bedankt met een fleurig boeket, sloot de praeses de synode.

Nieuws

Beter nieuws uit het Nieuwe Testament – een cursus in Assen over de grote lijn van Matteüs tot Openbaring. 

Lees meer...

Op 6 april waren de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) bijeen voor de 2e synodezitting van de synode van Frieschepalen.

Lees meer...