Kort verslag van de synodezitting van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Garderen op 11 en 12 april 2014

Op vrijdag 11 april opende Br P.Klop van de kerk van Garderen de synodezitting. Helaas was praeses Ds K.J.Bijleveld wegens ziekte afwezig. Ds Sijtsma-van Oeveren nam het voorzitterschap waar. Op deze avond vond het kerkelijk examen plaats van Br van Dorp, beoogd predikant van Garderen. Na het zingen van Elb.302 las Br van Dorp een deel van zijn preekvoorstel, n.a.v. Jes.49:1-7, voor.

Br van Dorp behaalde zijn mastertitel in Sri Lanka. Bij internationale navraag bleek deze opleiding niet in de westerse kerken te worden erkend. Daarom stelde het moderamen voor de leemtes te laten aanvullen terwijl Br van Dorp een erkende masteropleiding afrondt. Ondertussen kan hij dan werkzaam zijn als predikant in opleiding in de kerk van Garderen met preekconsent voor de vGKN en krijgt hij een mentor toegewezen. Na afronding van het kerkelijke traject kan Br van Dorp beroepbaar worden gesteld. Br van Dorp, de kerk van Garderen en de afgevaardigden gingen akkoord met dit voorstel.

Na de rapportage over het motivatiegesprek en de bespreking van zijn preekvoorstel werd Br van Dorp onder leiding van Ds Sijtsma-van Oeveren geëxamineerd in de volgende vakken:

  • Oude Testament: Psalm 16 en het geloof in de opstanding uit de dood
  • Nieuwe Testament: de ‘Ik ben-woorden’ uit het evangelie naar Johannes
  • Dogmatiek: de zonde
  • Dogmatiek: Kerk en Israël
  • Ethiek: vrijheid in gebondenheid
  • Kerkgeschiedenis: Johannes Calvijn
  • Kerkrecht: de structuur van de kerkorde van de vGKN
  • Ambtelijke vakken: Pastoraat als hulpverlening

Examinatoren waren de diverse predikanten van de vGKN. Na enig beraad werd besloten dat Br van Dorp geslaagd was. Ds Douma-van der Molen werd benoemd als zijn mentor. Br van Dorp ondertekende het ondertekeningsformulier voor preekconsenthouders. Daarna ontving hij het preekconsent en de Akte van toelating als predikant in opleiding. Na de overhandiging van dit document sprak de voorzitter van de synode de hartelijke gelukwensen uit richting Br van Dorp en de kerk van Garderen. Br P.Klop overhandigde Br van Dorp de aanstellingsbrief, vergezeld van een boeket bloemen voor Zr van Dorp. Na het zingen van Gez.189:1 en 4 besloot Ds Sijtsma-van Oeveren de zitting met dankgebed.

Op zaterdag 12 april werd de vergadering vervolgd. Het voorzitterschap werd op deze dag waargenomen door de scriba, Br O.Oevering. Hij las Psalm 8:4-7 en Johannes 19:1-7. In Psalm 8 wordt de mens ‘bijna goddelijk’ genoemd; wat is daarvan terecht gekomen? Maar God heeft naar ons omgezien: Christus is onze plaatsbekleder, tot zonde gemaakt opdat wij nooit te schande zouden worden. Br Oevering ging voor in gebed en liet Gez.182:1 en 4 zingen.
Br P.Klop las het antwoord voor van Br van Dorp op de aanstellingsbrief: hij neemt de benoeming als predikant in opleiding aan. Opnieuw werden gelukwensen uitgesproken.

Aangezien in oktober 2014 een nieuwe synode wordt geopend werd besloten dat het nieuwe Jaarboekje na deze opening wordt uitgebracht.

Op 14 december 2013 was er in Harkema een bijeenkomst van jeugdouderlingen en jeugdwerkers. Deze krijgt wegens het grote succes een jaarlijks vervolg.
De kerk van Assen vroeg controle van de stukken i.v.m. het beroep dat werd uitgebracht op en aangenomen door Ds A.van Harten-Tip.

Alle deputaatschappen en commissies deden verslag van de werkzaamheden in het afgelopen jaar. Hieruit kwam toewijding aan de HERE God naar voren. Met liefde werd veel werk in Zijn dienst verzet. Er was sprake van geestelijke groei, enthousiasme en offervaardigheid.

De kerken van Harkema en Boornbergum-Kortehemmen voerden de kascontrole uit en alles werd in orde bevonden. De boekhouder, Zr A.Hummel-Pijl, en de quaestor, Br G.H.Bakker, kregen decharge over het gevoerde financiële beleid, hetgeen met applaus geschiedde.
De quaestor deelde mee dat de financiële situatie van het kerkverband ongewijzigd gunstig is.

Er werd nagedacht over het instellen van een preekplaats en over het als kerkverband uitzenden van kerkdiensten via de televisie. In oktober wordt hierover doorgepraat.

Ds Maliepaard werd benoemd als contactpersoon voor het CIS en zit in deze hoedanigheid in de werkgroep Messias belijdende Joden. Het is belangrijk dat de kerken ook oog voor deze Joden hebben en niet alleen aan hen denken die de Messias nog niet kennen.

Hierna liet Br Oevering Gez.183: 1 en 3 zingen en ging voor in gebed voor de maaltijd.
Na een voortreffelijke lunch, aangeboden door de kerk van Garderen, werd de vergadering voortgezet.

Ds Douma-van der Molen bood namens de commissie Liturgische Formulieren het rapport Nieuwe Liedboek aan. Deze prachtige opdracht gaat om het hart van de eredienst: de Here God groot maken met onze liederen. Van hieruit is de commissie het onderzoek gestart en al snel teleurgesteld geraakt. Dit liedboek is anders van aard dan wij gewend zijn. Het is positief dat alle Psalmen erin zijn opgenomen, maar de eindconclusie is dat de commissie de kerken sterk ontraadt om dit liedboek te gaan beproeven of gebruiken. Het Bijbelse Godsbeeld wordt in heel wat liederen aangepast; men krijgt zo het beeld van een vage of ‘lieve’ God. Ook staat vaak de mens in plaats van de HERE centraal. Veel geliefde liederen worden gemist terwijl bij diverse nieuwe liederen een cantorij nodig is.
Het rapport werd ter bestudering aan de kerken gegeven. In oktober wordt erover besloten.

Ook de gereformeerde oecumene kwam aan de orde. De contacten groeien en daarvoor zijn de kerken dankbaar.

Wegens ziekte van Br B.Postma was er deze keer geen vGKNieuws. Hij werd ‘bij verstek’ door de synode benoemd als assistent van de actuarius.

Webmaster Br F.A.J.Douma te Leek paste de website, www.vgkn.nl, aan zodat deze ook op o.a. de iPad goed te lezen is. Hij werd voor zijn inzet met een hartelijk applaus bedankt.

De volgende synode wordt D.V. geopend op zaterdag 4 oktober 2014 om 9.30 uur te Boelenslaan

Na een hartelijk woord van dank aan de kerk van Garderen voor de gastvrijheid en aan het scheidende moderamen zongen de aanwezigen Psalm 84: 1 en 6, ging Br Oevering voor in gebed en sloot hij de synode van Noordwijk II.

Nieuws

Beter nieuws uit het Nieuwe Testament – een cursus in Assen over de grote lijn van Matteüs tot Openbaring. 

Lees meer...

Op 6 april waren de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) bijeen voor de 2e synodezitting van de synode van Frieschepalen.

Lees meer...