Op D.V. 4 oktober a.s. opent de synode van Boelenslaan in 'het witte kerkje', Boelenswei 52, in die plaats.

Omdat het een openbare vergadering betreft zijn ook gasten van harte welkom. Voor de lunch wordt gezorgd; het is met het oog daarop prettig wanneer u tevoren laat weten dat u van plan bent om deze vergadering mee te maken.

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Boelenslaan van de vGKN, op zaterdag 4 oktober 2014 uur te Boelenslaan

1. 9.30 uur: Opening door de kerk van Boelenslaan
2. Appèl nominaal en controle van de credentiebrieven; de geloofsbelijdenis wordt gezongen
3. Ondertekening van het formulier voor predikanten door Ds A.van Harten-Tip (vGK Assen e.o. 'Oase')
4. Verkiezing moderamen 2014-2016; benoeming quaestor en actuarius; afscheid moderamen 2012-2014
5. (Her-)benoeming deputaten, commissies en kerkvisitatoren (zie documentatiemap)
6. Vaststelling van de agenda
7. Vaststelling van de notulen van de synodezitting d.d. 11 en 12 april 2014
8. Zaken naar aanleiding van de notulen, voor zover niet elders geagendeerd
9. Instructies uit de kerken
10. Ingekomen en uitgegane post
11. Financiën
12. Verslagen (zie documentatiemap)
13. Vaststelling notulen comitévergadering 7 december 2013; eventueel korte comitévergadering

PAUZE (voor de lunch wordt gezorgd.)

14. 13.30 uur: Inleiding door Ds D.Quant (CGK Huizen) over de verhouding van plaatselijke kerk en kerkverband; gedachtewisseling naar aanleiding hiervan
15. Bespreking en vaststelling Rapport Nieuwe Liedboek
16. Zending
17. Kerk en Israël / Centrum voor Israëlstudies (CIS)
18. Oecumene, voor zover niet elders geagendeerd
19. Presentatie periodiek vGKNieuws
20. Eventuele mededelingen
21. Rondvraag
22. Vaststelling datum en plaats van de volgende synodevergadering. Voorstel: D.V zaterdag 11 april 2015 te Noordwolde
23. Sluiting van de synodezitting door de praeses van het moderamen.

Nieuws

Beter nieuws uit het Nieuwe Testament – een cursus in Assen over de grote lijn van Matteüs tot Openbaring. 

Lees meer...

Op 6 april waren de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) bijeen voor de 2e synodezitting van de synode van Frieschepalen.

Lees meer...