KORT VERSLAG VAN DE SYNODEZITTING VAN DE (VOORTGEZETTE) GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, te Boelenslaan op zaterdag 04-10-2014

Br O.Oevering heette namens de samenroepende kerk van Boelenslaan-Drachtster Compagnie afgevaardigden en gasten welkom. Hij las 1 Korinthe 3:10-17. Na het zingen van Psalm 25: 2 en 7 ging Br Oevering voor in gebed.

Ds A.van Harten-Tip (vGK Assen e.o. 'Oase') ondertekende het formulier voor predikanten.

Ds Bijleveld van Boornbergum-Kortehemmen werd verkozen als praeses, Br B.Postma uit Oosterwolde als scriba en Br Oevering uit Drachten als assessor. Br J.Rienstra uit Boornbergum werd benoemd als quaestor en Ds van Harten-Tip als actuarius. Tevens werden deputaten en commissieleden voor het landelijke werk benoemd.

Het Jaarboekje 2014/5 verschijnt binnenkort en is te bestellen bij de actuarius, evenals de Acta 2012-2014.

De commissie kerkorde zal een voorstel maken voor een regeling voor gastleden.

In het najaar van 2015 wordt een besloten synodezitting gewijd aan het gesprek over doop en overdoop en de wens om uiting te geven aan de blijdschap over het (her)vinden van de Here. Er zal een brede commissie worden ingesteld die deze vergadering voorbereidt.

Er werd afgesproken te komen tot een landelijk meldpunt voor gebedspunten, om een gebedsketen te kunnen starten. Na een korte koffiepauze werd Gezang 255: 3 en 4 gezongen.

De jaarcijfers van de vGKN waren onveranderd gunstig. De praeses dankte Br Bakker voor zijn verslag en zijn jarenlange inzet.

Voor de lunch, aangeboden door de kerk van Boelenslaan, werd Elb.377 gezongen en ging de praeses voor in gebed. Na de lunch dankte hij en liet hij Gezang 441:9,10 en 11 zingen, als inleiding op het referaat van Ds D.Quant van de Christelijke Gereformeerde Kerk Huizen.
De titel van dit referaat was: 'Wat hebben wij met elkaar te maken?' over de verhouding van plaatselijke kerk en kerkverband. De vGKN kozen voor een presbyteriaal-synodale kerkstructuur. Daarbij zijn twee brandpunten: de plaatselijke kerkenraad en de kerkelijke vergaderingen. De zaken die het geloof betreffen gebeuren in de plaatselijke kerk, maar de kerken hebben wel met elkaar te maken, want zij hebben elkaar nodig. Gereformeerden willen bescheiden zijn en belijden dat ze de wijsheid niet in pacht hebben. Ze hebben de Wijsheid van Boven nodig en willen die ontvangen, óók van mensen om hen heen. De gereformeerde kerkstructuur is plat: het zijn ringen om elkaar heen. De kerken helpen elkaar om in het Bijbelse spoor te blijven; het onderzoeken van de Schriften vraagt immers veel geestelijke kennis en wijsheid. Er worden samen afspraken gemaakt. Daarom is het niet waar dat plaatselijke kerken autonoom zijn. De kerkenraad heeft veel te zeggen maar heeft ook vrijwillig beloofd om dingen samen te doen.
De gereformeerde kerkstructuur is niet letterlijk uit de Bijbel af te leiden, maar er zijn wel Bijbelse lijnen voor aan te geven. Een belangrijk Bijbels-gereformeerd principe is dat niemand boven een ander staat. Alleen Christus is Heer! Samen mogen wij Zijn zaak behartigen en dat is mooi. Er komen helaas steeds meer haarscheurtjes in dit systeem en dat roept spanning op. We zien op allerlei terreinen dat de solidariteit af- en het individualisme toeneemt. Ook in de kerken is dat te merken, ondanks de Bijbelse Boodschap die tot het tegengestelde oproept. 'Er zijn vele leden, maar één lichaam' en wij kunnen niet zeggen dat wij elkaar niet nodig hebben (1 Kor.12:20,21)!
Hoe houden wij de verbondenheid in stand? De plaatselijke gemeente gaat voorop: presbyteriaal (van presbyterium=kerkenraad) staat vóór synodaal. De synode is een vergadering waarin ALLE gemeenten samenkomen. In een klein kerkverband als de vGKN is dat duidelijk te zien. Gemeentes kunnen niet alles zelf doen of bedenken; het is duidelijk dat ze anderen nodig hebben.
We hebben elkaar nodig omdat het in de kerk altijd gaat om de vrede: in 1 Kor.14:33 staat tegenover wanorde geen orde, maar vrede! Vrede is de verzoening van Christus. Het kerkrecht is het instrument om te zorgen dat mensen bij die vrede komen en blijven. Die vrede wordt bedreigd- wij zijn tot de wederkomst een strijdende kerk en kunnen niet zelf de vrede brengen. Laten we niet tegen elkaar strijden of een eigen koers gaan varen ondanks gemaakte afspraken. Dan wordt het kerkelijk samenleven onder druk gezet en het onderlinge vertrouwen geschaad. Dat klopt niet met de geestelijke wijze waarop wij met elkaar moeten omgaan.
De praeses dankt Ds Quant hartelijk voor zijn referaat. Hierna volgde een inhoudelijk gesprek over deze inleiding. Hierna nam Ds Bijleveld namens de synode afscheid van Ds Quant en vroeg hem, in navolging van Paulus, de groeten te doen aan de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De kerken aanvaardden het Rapport Nieuwe Liedboek.

Br Postma memoreerde dat de situatie in de Centraal Afrikaanse Republiek nog steeds nijpend is. Gebed is hard nodig. De FaTEB zet (tijdelijk) in het veilige Kameroen de opleiding voort.

Ds Maliepaard wees op de Israëlzondag op 5 oktober. Er was een goede internationale conferentie met Messias-belijdende Joden.

Zendtijd voor Kerken zal in 2015 twee radiokerkdiensten voor de vGKN uitzenden: vanuit Boornbergum op 5 juli en vanuit en Assen op 22 november.

Het afgelopen halve jaar hebben leden van het moderamen in opdracht van de synode gesprekken gevoerd met afgevaardigden van andere kerkgenootschappen. Deze gesprekken verliepen in zeer goede sfeer; er was herkenning in Christus en er komen vervolggesprekken.
Daarom werd een Deputaatschap voor kerkelijke samenwerking ingesteld.

Br Postma stelde opnieuw een vGKNieuws samen. Dit is ook te vinden op de website, www.vgkn.nl.

Ds Maliepaard wees op de zondag voor de gezondheidszorg, op 19-10-14. Op de website van Healthcare Christian Fellowship staat een preekschets voor deze zondag. Het is belangrijk dat de kerken aandacht hebben voor de gezondheidszorg en de vele moeiten die er zijn in dit werk.

De volgende synodezitting is op D.V zaterdag 11 april 2015 te Noordwolde

De praeses dankte de gasten, uit diverse plaatsen en kerkverbanden, voor hun aanwezigheid en wenste hen Gods Zegen toe. Ook was er een woord van dank voor Br H.Bron met zijn boekentafel en de kerk van Boelenslaan, die de ontvangst van de synode op gastvrije wijze regelde.

Ds Bijleveld ging voor in dankgebed en voorbede. Na het zingen van Psalm 150 wenste hij allen wel thuis en sloot de synodezitting.

Nieuws

Kort verslag van de najaarszitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude III (2018-2020) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland

Lees meer...

Agenda najaarsvergadering van de synode van de vGKN op zaterdag 5 oktober 2019 te Noordwijk, aanvang 9.30 uur

Lees meer...