Vertegenwoordigers van nagenoeg alle kerken in Nederland hebben een handtekening gezet onder een verklaring met als titel: ‘De kerk: een veilige plek’.

Boornbergum, december 2014

De kerk: een veilige plek

Op woensdag 10 december jl. kwamen vertegenwoordigers van nagenoeg alle kerken in Nederland, van de Gereformeerde Gemeente tot de (vrijzinnige) Nederlandse Protestanten Bond, van PKN tot RKK, naar de Dijnselburg in Zeist. In de kapel van het aartsbisdom Utrecht werd een gebedsbijeenkomst gehouden waarin vertegenwoordigers van 26(!) kerken een handtekening hebben gezet onder een verklaring met als titel: ‘De kerk: een veilige plek’.

Niet vaak wordt in een verklaring bestemd voor het grote publiek het woord ‘zonde’ in Bijbelse zin gebruikt. In deze verklaring over seksueel misbruik staat het wel. Volkomen terecht en daarom heb ik als ondertekenaar namens onze kerken met overtuiging mijn handtekening gezet. Ik ben blij dat we op deze manier bij de les worden gehouden.

Die les is: Zorg als kerkelijke gemeente dat jong en oud zich volkomen veilig mag weten als het om dit soort zaken gaat. Zorg dat duidelijk is waar de grenzen liggen en dat alle bellen gaan rinkelen als die grenzen worden overtreden. Zorg er voor dat, mocht seksueel misbruik binnen de gemeente zich voordoen, slachtoffers weten waar ze op een veilige plek hulp kunnen krijgen en daders op juiste wijze worden aangesproken op hun grensoverschrijdend gedrag. Zorg dat het voor iedereen duidelijk is dat dit door de kerk nooit wordt goed gepraat of in de doofpot gestopt, maar dat er recht wordt gedaan in situaties van seksueel misbruik.

Het gaat om uiterst gevoelige zaken waar, zeker in een gemeenschap waar velen elkaar kennen, vaak niet goed mee wordt omgegaan. Veelal kent het slachtoffer angst; niet alleen voor de dader, maar ook voor de gevolgen die het zal hebben bij het uitkomen van het misbruik binnen de gemeenschap. Die angst, die o zo begrijpelijk is, moet echter nooit reden zijn om over het misbruik te zwijgen. Voor herstel moet er in een veilige, dus vertrouwelijke, omgeving met geheimhoudingsplicht over gesproken worden. Omdat we begrijpen dat het soms moeilijk is om hierover te spreken met iemand uit je eigen vertrouwde omgeving, hebben onze kerken besloten aansluiting te zoeken bij een meldpunt voor seksueel misbruik. Een meldpunt waar vertrouwenspersonen, diep bewogen met het lot van het slachtoffer, je aanhoren en je willen helpen. Op de website: www.meldpuntmisbruik.nl lees je alles over de organisatie waar we contact mee hebben gezocht. Aarzel niet om gebruik te maken van wat er geboden wordt. Later hoop ik u meer te vertellen over wat deze organisatie voor ons als kerken wil betekenen.

Tot slot de verklaring die is ondertekend.

De kerk hoort een veilige plek te zijn

- gezamenlijke verklaring van kerken in Nederland -

Kerken horen een plek te zijn waar mensen zich veilig kunnen voelen en waar ze veilig zijn: jong en oud, gemeenteleden/parochianen en bezoekers, vrijwilligers en beroepskrachten.

Wij, christelijke kerken in Nederland, erkennen dat die veiligheid ook in onze kringen in het geding was en is, dat ze voortdurende aandacht en preventie vraagt. De kerken nemen de nodige maatregelen.

We veroordelen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, waarbij in pastorale of andere relaties misbruik wordt gemaakt van macht. Met name denken we aan seksueel misbruik en geweld, dat kwetsbare, veelal jonge mensen voor het leven kan tekenen. Dit onrecht tegen de medemens noemen wij zonde: het is kwaad in Gods ogen.

We weten ons ertoe geroepen in eigen kring dergelijk misbruik tegen te gaan. Waar we het tegenkomen in pastorale relaties nemen we passende maatregelen. De slachtoffers ervan zeggen we onze betrokkenheid toe.

We achten het, ook jegens hen, onze plicht er alles aan te doen dat de kerk werkelijk voor ieder een veilige plek is.

Namens het moderamen van de vGKN,

Ds K.J.Bijleveld

Nieuws

Bijzondere tijden leveren ook bijzondere vormen van woordverkondiging en bemoedigingen.

Houd dit bericht onder de aandacht voor updates.

Lees meer...

Het moderamen van de vGKN heeft naar aanleiding van de huidige situatie in ons land, gehoord de richtlijnen van de overheid en gegeven de sluiting van de locatie waar we zouden vergaderen, besloten dat het niet wijs is om onze synodezitting van 4 april a.s. te laten doorgaan.

Lees meer...