Belangstellenden zijn hartelijke welkom tijdens de voorjaarszitting 2015 van de synode van Boelenslaan (2014-2016) van de vGKN, op D.V. 11 april a.s. in het kerkgebouw aan de Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde. 

Na de lunch zal een vertegenwoordiger van het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties een inleiding houden, waarna definitieve besluitvorming over aansluiting van de vGKN bij dit meldpunt plaatsvindt.

Het betreft een openbare vergadering.
Er wordt gezorgd voor koffie en thee, ook in de lunchpauze; wilt u zelf een lunchpakket mee nemen?


Agenda voor de synodezitting zaterdag 11 april 2015 te Noordwolde, aanvang 9.30 uur

1. opening door de ontvangende kerk van Noordwolde
2. appel nominaal
3. vaststelling van de agenda
4. vaststelling van de notulen van de synodezitting d.d.04-10-14 (bijlage)
5. zaken n.a.v. de notulen, voor zover niet elders geagendeerd
6. Instructies uit de kerken
7. Ingekomen en uitgegane post: SGJ MaGEZINe; benoemingsbrieven
8. Verslagen (bijlagen)

a. kerkvisitatoren
b. deputaten ad examina
c. zendingsdeputaten
d. deputaten kerkelijke samenwerking
e. deputaten voor de Media
f. commissie liturgische formulieren
g. contactpersonen COGG
h. contactpersoon CIS
i. afgevaardigden CIO

9. Voortgang behandeling doop en geloofsvernieuwing
10. Archiefbeheer (bijlage)
11. Financiën

PAUZE
Wilt u zelf een lunchpakket meenemen? Voor koffie en thee wordt gezorgd.

12. Presentatie door Br A.Heystek van het Meldpunt Seksueel Misbruik in pastorale relaties; besluitvorming over deelneming aan dit Meldpunt
13. Commissie formulieren: regeling gastleden (bijlage) en harmonisatie formulieren
14. Kerk en Israël; CIS
15. Zending
16. Oecumene:
17. Presentatie vGKNieuws
18. Mededelingen, w.o. ruilschema predikanten 2016
19. Rondvraag
20. Vaststelling datum en plaats opening volgende synodevergadering. Voorstel: D.V zaterdag 3 oktober 2015 te Frieschepalen
21. Sluiting van de synode door de praeses van de synode

Nieuws

Nederduits Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika en voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland sluiten oecumenische overeenkomst

Lees meer...

Er is een nieuw jaarboekje uitgekomen van de vGKN 2019/2020

Lees meer...