Agenda voorjaarszitting synode van Frieschepalen-Siegerswoude-III op D.V. 6 april 2019 te Boornbergum

 

1.  9.30 uur: Opening door de kerk van Boornbergum-Kortehemmen 

2.  Appèl nominaal

3.  Vaststelling van de agenda

4.  Vaststelling van de notulen van de synodezitting d.d. 6-10-18

5.  Zaken naar aanleiding van de notulen, voor zover niet elders geagendeerd, waaronder:

a. Jaarboekje 2018/9; voorstel: in de toekomst wordt dit een intern document waarin meer gegevens kunnen worden opgenomen dan in een openbaar document

b. Acta 2016-2018

c. VOG

d. Privacywetgeving

e. besluitenlijst 

Zingen

6.  Oecumene; wij verwelkomen gasten uit CGK, GKv en NGK.

a. kennismaking met de CGK

b. GKv

c. NGK

d. analyse en advies DKS; gesprek

e. ‘nationale synode’

Zingen

7.  Instructies uit de kerken

8.  Ingekomen en uitgegane post 

Ingekomen: Nieuwsbrief CIS; Assen over kanselruil; bulletins RvK; nieuwsbrief ‘Jeruzalem of Rome’? Diversen Kerkproeverij; kerstgroet Noordwijk; reactie br. G.J. Kok voor toezending diverse publicaties

Uitgegaan: benoemingsbrieven; antwoord op instructies BbK en B’laan; antwoord aan Dep. Zending; verzoek aan synode GKv tot overnemen Oecumenisch Akkoord met NGK

9. Verslagen 

a. kerkvisitatie

b. deputaten ad examina

c. zendingsdeputaten

d. deputaatschap voor de Media

e. Deputaatschap kerkelijke samenwerking

f. SSMKR/meldpunt misbruik

g. commissie liturgische formulieren/kerkorde

h. contactpersonen COGG

i. contactpersoon CIO

j. contactpersoon CIS

10. Financiën

a. mededelingen quaestor

b. kascontrole

c. quotum

d. controle financiën deputaatschap voor de zending

 

PAUZE (de lunch wordt u aangeboden door de kerk van Boornbergum-Kortehemmen.)

 

Zingen, dankgebed

11.  Wel en wee uit de kerken

12.  Voorstel Deputaten voor de Media

13.  Zending

a. Visie op Zending, met gedachtewisseling

b. collectedoelen 

Zingen

14. Presentatie vGKookboekje II 

15. Presentatie vGKNieuws

16. Eventuele mededelingen

17. Rondvraag

18. Vaststelling datum en plaats van de volgende synodevergadering. 

Voorstel: D.V zaterdag 5-10-2019 te Noordwijk

19. Sluiting van de synodezitting door de praeses van de synode. 

Zingen

Nieuws

Openingszitting Synode vGKN 2022-2024: kwetsbare mensen op weg naar Gods Koninkrijk. Frieschepalen, 2-04-2022

Lees meer...

PERSBERICHT van de slotzitting van de Synode vGKN 2018-2021: vertrouwen. Noordwolde, 2-10-2021

Lees meer...