Kort verslag van de 1e zitting van de synode van Frieschepalen, 6 oktober 2018

Namens de ontvangende kerk van Frieschepalen heette Br J. Wagenaar de afgevaardigden en de gasten hartelijk welkom. Hij las een overdenking voor n.a.v. Exodus 14. Zoals het volk Israël in een grote crisis verkeerde, ingeklemd tussen de soldaten van Egypte achter hen en de Schelfzee voor hen, zo kunnen er in ons leven crises voorkomen. Dat kan diepe vragen veroorzaken en moeite in het geloven. We werden gewezen op Gods leiding en Gods uitredding, die uitloopt op de vernietiging van de vijanden van Gods volk. De Heere zorgt voor een totale bevrijding, door de crises heen. We ontvingen een aansporing tot vertrouwen en toewijding. 

Br. Wagenaar ging ons voor in gebed en controleerde de credentiebrieven. Hierna werd een kiescommissie aangewezen en werd er uitleg gegeven over de gang van zaken rondom de verkiezing van een nieuw moderamen. 

Na slechts drie stemronden werd er een nieuw moderamen gekozen waarin de volgende personen zitting hebben genomen: ds. K.J. Bijleveld van Boornbergum-Kortehemmen werd opnieuw verkozen tot praeses, ds. A. van Harten-Tip van Assen tot scriba, br S. Algra uit Frieschepalen-Siegerswoude als assessor.  Br J. Rienstra uit Boornbergum werd herbenoemd als quaestor en ds. J.J. Douma-van der Molen uit Leek als actuarius. 

Ds. Bijleveld werd gefeliciteerd met zijn 25-jarig ambtsjubileum en ontving ook een stoffelijke blijk van waardering, onder warm applaus. 

De notulen werden vastgesteld, na een kleine wijziging. Het Jaarboekje 2018/2019 zal binnenkort verschijnen. Ook de Acta 2016-2018 zullen binnenkort worden uitgegeven. 

N.a.v. instructies uit de kerken werd gesproken over hoe om te gaan met persoonlijke gegevens van gemeenteleden i.v.m. de wet op de privacy. Per kerk werd aan de afgevaardigden gevraagd wat er tot nu toe in hun gemeente is gedaan. In sommige kerken was men al voortvarend te werk gegaan, in andere kerken was nog niets gebeurd. 

Afgesproken werd dit zo veel mogelijk gezamenlijk te regelen. We willen zeker voldoen aan de wettelijke regels, maar het gemeenteleven mag daardoor niet belemmerd worden. De landelijke website is door de webmaster reeds bijgewerkt om aan de wettelijke criteria te voldoen. Er werd gesproken over welke gegevens in het jaarboekje zullen worden opgenomen, uiteraard na toestemming van de betrokkenen. 

Diverse personen werden herbenoemd als deputaten en commissieleden. Br J. Rienstra werd benoemd als kerkvisitator. Het Deputaatschap voor Kerkelijke Samenwerking verzocht dringend en op korte termijn om nieuwe commissieleden. 

Dr. M.C. Mulder was namens het Centrum voor Israël Studies te gast op de synode. Dr. Mulder hield een boeiend betoog over Messiaanse Joden in Israël en in Nederland en hoe het CIS contact met hen onderhoudt. Dr. Mulder vertelde over de moeizame identiteit van Messiaanse Joden, tussen Jodendom en christendom. Vanuit de geschiedenis hoorden we over de (toen geheten) ‘Hebreeuwse christenen’: de veranderingen door de beide wereldoorlogen en de stichting van de staat Israël en allerlei andere ontwikkelingen die hebben geleid tot verschillende soorten van messiaanse gemeenten nu. Willen we als kerken werkelijk gestalte geven aan onze onopgeefbare verbondenheid met Israël, dan is een sfeer van veiligheid binnen onze kerken belangrijk: dat we oog hebben voor Messiaanse Joden, oog hebben voor Israël, in onze woordkeuze en uitleg van de Bijbel, zowel in de prediking als in onze gebeden. 

Dr. Mulder beantwoorde tal van vragen en werd daarna door de praeses hartelijk bedankt voor zijn boeiende verhaal. 

Voor de maaltijd werd het Kookboekje nieuwe stijl gepresenteerd: het 1e deel in een serie, met als onderwerp “Soepen en andere voorgerechten”. Deze uitgave is eveneens te bestellen via de actuarius. De opbrengsten, €5,- per exemplaar, komen geheel ten goede aan het goede doel, uit te kiezen door een van de kerken. De opbrengst van het 1e deeltje gaat naar de zangavonden in Noordwijk, gehouden als evangelisatieproject. 

Om ons allemaal kennis te laten maken met de heerlijke gerechten in het kookboekje, werden er diverse ‘voorproefjes’ geserveerd. 

Na de pauze kwamen de financiën aan de orde. 

Er komt een vervolg op de bijzonder geslaagde ambtsdragersconferentie waar dr. H.J. Selderhuis een lezing gaf over de ambten. Nu komt ook de praktische invulling van de ambten aan bod, n.a.v. het door prof. Selderhuis genoemde boek “De praktijk van het ambt”, onder redactie van Marnix Assink. De eerste avond (op 15 november 2018, Frieschepalen) is voor alle ambtsdragers gezamenlijk. Ds Bijleveld zal dan het eerste gedeelte van het boek behandelen. De tweede avond (21 maart 2019, Boornbergum) is voor de ouderlingen ds. Heslinga de inleider en voor de diakenen ds. S. de Jong uit de GKV Drachten. 

Br L. van den Bosse kon melden dat er geen tekort, maar een overschot was geconstateerd op de begroting van het Meldpunt Misbruik, zodat er voorlopig geen sprake hoeft te zijn van een verhoging van onze bijdrage aan het Meldpunt. 

Zr M. Anneveldt vertelde over de cursus die door mw. B. Schaeffer-Maliepaard is gegeven voor de vertrouwenspersonen die in de kerken zijn aangesteld. Misbruik komt ontstellend veel voor en we willen als kerken een veilige omgeving zijn. Daarom is gesproken over o.a. veilig jeugdwerk, preventie en criteria om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. 

De commissie kerkorde heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de kerkorde: het register is eveneens bijgewerkt en zo is er een nieuwe versie van de kerkorde beschikbaar. 

Vanuit de zendingscommissie kwam het voorstel om het project in Bangui te beëindigen. Er zal eerst grondig worden nagedacht hoe we zending en evangelisatie willen vormgeven voor er een nieuw landelijk project gekozen gaat worden. Het nieuwe collecterooster werd vastgesteld. 

Er komt een vervolg op de informatieavonden over de oecumene. Er zijn allerlei ontwikkelingen binnen de verschillende kerkgenootschappen waarmee de vGKN contacten onderhoudt. We willen deze contacten intensiveren. 

Het nieuwe vGKNieuws wordt gepresenteerd door de zusters Anneveldt en Van der Galiën. Het thema is: “wat is wijs?”. 

Na de rondvraag werd de volgende vergadering vastgesteld op D.V. zaterdag 6 april in Boornbergum/Kortehemmen.

Ds Bijleveld dankte allen voor de aanwezigheid en de prettige vergadering, die werd omlijst door veel samenzang onder begeleiding van ds Bloemendal die het orgelspel verzorgde en tevens een goede voorzanger bleek te zijn. De kerk van Frieschepalen/Siegerswoude werd bedankt voor de ontvangst en de goed verzorgde lunch. Na dankgebed en samenzang sloot de praeses de 1e zitting van de synode 2018-2020.

 

Nieuws

Openingszitting Synode vGKN 2022-2024: kwetsbare mensen op weg naar Gods Koninkrijk. Frieschepalen, 2-04-2022

Lees meer...

PERSBERICHT van de slotzitting van de Synode vGKN 2018-2021: vertrouwen. Noordwolde, 2-10-2021

Lees meer...