PERSBERICHT: Nieuwe synode vGKN bijeen: 1e zitting van de synode van Frieschepalen “verbondenheid, vrolijkheid en diepgang”, Frieschepalen, 6 oktober 2018

Op 6 oktober waren de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) bijeen voor de 1e synodezitting van de synode van Frieschepalen. De opening werd door de gemeente van Frieschepalen/Siegerswoude verzorgd. Vanuit Exodus 14, waar het volk Israël in een grote crisis verkeerde, ingeklemd tussen de soldaten van Egypte achter hen en de Schelfzee voor hen, werd nagedacht over de crises die zich kunnen voordoen in het geloofsleven. We werden gewezen op Gods leiding en Gods uitredding, die uitloopt op de vernietiging van de vijanden van Gods volk. De Heere zorgt voor een totale bevrijding, door de crises heen. We ontvingen een aansporing tot vertrouwen en toewijding. 

Er werd een nieuw moderamen gekozen waarin de volgende personen zitting hebben genomen: ds. K.J. Bijleveld van Boornbergum-Kortehemmen werd opnieuw verkozen tot praeses, ds. A. van Harten-Tip van Assen tot scriba, br. S. Algra uit Frieschepalen-Siegerswoude als assessor; br. J. Rienstra uit Boornbergum werd herbenoemd als quaestor en ds. J.J. Douma-van der Molen uit Leek als actuarius. 

Binnenkort verschijnt het nieuwe jaarboekje, te bestellen bij de actuarius (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Ook de acta 2016-2018 zullen binnenkort worden uitgegeven.

N.a.v. instructies uit de kerken werd gesproken over hoe om te gaan met persoonlijke gegevens van gemeenteleden i.v.m. de wet op de privacy. Afgesproken werd dit zo veel mogelijk gezamenlijk te regelen. We willen zeker voldoen aan de wettelijke regels, maar het gemeenteleven mag daardoor niet belemmerd worden. De landelijke website is door de webmaster reeds bijgewerkt om aan de wettelijke criteria te voldoen. Er werd gesproken over welke gegevens in het jaarboekje zullen worden opgenomen, uiteraard na toestemming van de betrokkenen. 

Dr. M.C. Mulder was namens het Centrum voor Israël Studies te gast op de synode. Dr. Mulder hield een boeiend betoog over Messiaanse Joden in Israël en in Nederland en hoe het CIS contact met hen onderhoudt. Dr. Mulder vertelde over de moeizame identiteit van Messiaanse Joden, tussen Jodendom en christendom. Vanuit de geschiedenis hoorden we over de (toen geheten) ‘Hebreeuwse christenen’: de veranderingen door de beide wereldoorlogen en de stichting van de staat Israël en allerlei andere ontwikkelingen die hebben geleid tot verschillende soorten van messiaanse gemeenten nu. Willen we als kerken werkelijk gestalte geven aan onze onopgeefbare verbondenheid met Israël, dan is een sfeer van veiligheid binnen onze kerken belangrijk: dat we oog hebben voor Messiaanse Joden, oog hebben voor Israël, in onze woordkeuze en uitleg van de Bijbel, zowel in de prediking als in onze gebeden. 

Voor de maaltijd werd het Kookboekje nieuwe stijl gepresenteerd: het 1e deel in een serie, met als onderwerp “Soepen en voorgerechten”. Deze uitgave is eveneens te bestellen via de actuarius. De opbrengsten, €5,- per exemplaar, komen geheel ten goede aan het goede doel, uit te kiezen door een van de kerken. De opbrengst van het 1e deeltje gaat naar de zangavonden in Noordwijk, gehouden als evangelisatieproject. 

Om ons allemaal kennis te laten maken met de heerlijke gerechten in het kookboekje, werden er diverse ‘voorproefjes’ geserveerd. 

Er komt een vervolg op de bijzonder geslaagde ambtsdragersconferentie waar dr. H.J. Selderhuis een lezing gaf over de ambten. Nu komt ook de praktische invulling van de ambten aan bod, in verschillende avonden voor zowel ouderlingen als diakenen.

Er is een cursus geweest voor de vertrouwenspersonen die in de kerken zijn aangesteld. Misbruik komt ontstellend veel voor en we willen als kerken een veilige omgeving zijn. Daarom is gesproken over o.a. veilig jeugdwerk, preventie en criteria om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. 

Er is een nieuwe versie van de kerkorde beschikbaar, waarin alle wijzigingen zijn opgenomen en een bijgewerkt register. 

Vanuit de zendingscommissie kwam het voorstel om het project in Bangui te beëindigen. Er zal eerst grondig worden nagedacht hoe we zending en evangelisatie willen vormgeven voor er een nieuw landelijk project gekozen gaat worden. 

Er komt een vervolg op de informatieavonden over de oecumene. Er zijn allerlei ontwikkelingen binnen de verschillende kerkgenootschappen waarmee de vGKN contacten onderhoudt. We willen deze contacten intensiveren. 

Het nieuwe vGKNieuws wordt gepresenteerd. Het thema is: ‘wijsheid’. 

Zo beleefde de synode een inhoudelijke zitting in de bekende gemoedelijke sfeer. Tussen de onderwerpen door werd weer veel gezongen. De vergadering werd besloten met een dankgebed, in afhankelijkheid van de Koning van de Kerk.

 

Nieuws

KORT VERSLAG VAN DE VOORJAARSZITTING VAN DE SYNODE VAN FRIESCHEPALEN-SIEGERSWOUDE IV (2022-2024) VAN DE (VOORTGEZETTE) GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, te Assen op zaterdag 1 april 2023

Lees meer...

Kort verslag van de najaarszitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude IV (2022-2024), in Boornbergum op zaterdag 1-10-22

Lees meer...

Agenda voor de najaarszitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude-IV op zaterdag 1 oktober 2022 te Boornbergum

Lees meer...