De vGKN komen D.V. op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen voor de openingszitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude-III (2018-2020). Plaats van samenkomst is de voortgezet Gereformeerde kerk aan de Tolheksleane 41, 9249 NP te Frieschepalen.

De vergadering begint om 9.30 uur en is openbaar. Gasten zijn van harte welkom.

Agenda openingszitting synode van Frieschepalen-Siegerswoude-III op 6 oktober 2018

1.  9.30 uur: Opening door de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude 

2.  Appèl nominaal en controle van de credentiebrieven; 

3.  Verkiezing moderamen 2018-2020; benoeming actuarius en quaestor; afscheid moderamen 2016-2018

4.  Vaststelling van de agenda

5.  Vaststelling van de notulen van de synodezitting d.d. 14-04-18

6.  Zaken naar aanleiding van de notulen, voor zover niet elders geagendeerd, waaronder:

a. Jaarboekje 2018/9

b. Acta 2016-2018

c. besluitenlijst 

7.  Instructies uit de kerken- de kerken van Boornbergum-Kortehemmen en Frieschepalen-Siegerswoude vragen naar de standpunten en acties van de andere kerken i.v.m. de privacywetgeving

8.  Ingekomen en uitgegane post 

Ingekomen: Jaarboek 2018 HHK; Jaardocument 2017 CIO; Uitnodiging Prinsjesdagontbijt; diversen Kerkproeverij; Uitnodiging voorzitter RvK; diversen ‘nat. Syn.’ 

Uitgegaan: Bedankbrief voor jaarboek HHK 2018.  

9.  (Her-)benoeming deputaten, commissies en kerkvisitatoren (zie de bijlage)

10. Financiën: 

a.  mededelingen van de quaestor

b.  controle financiën Zendingsdeputaatschap

11. Kerk en Israël: Presentatie door/gesprek met Dr M.C. Mulder, directeur CIS (om 11.00 uur)

12. presentatie vGKookboekje I met voorproefjes

PAUZE (de lunch wordt u aangeboden door de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude)

13. Voorstel vervolg ambtsdragersconferentie (13.30 uur)

14. Meldpunt Misbruik: voorstel voor meer steun; cursus vertrouwenspersonen

15. Preken Top-7: inventarisatie en besluitvorming

16. Cie kerkorde: aanvulling kerkorde (incl. classis/synode en CvB); herdrukken kerkorde

17. Zending

a. collectedoelen

b. zendingsproject

18. Oecumene: 

a. Deputaatschap kerkelijke samenwerking- voorstel vervolg informatieavonden oecumene (zie bijlage)

b. COGG 

c. CIO

d. GKv/NGK

e. CGK

f.  PKN; SILA

g. DOE/ geref. oecumene

h.  Vijfkerkenoverleg 

i. ‘nationale synode’

19. Presentatie vGKNieuws

20. Eventuele mededelingen

21. Rondvraag

22. Vaststelling datum en plaats van de volgende synodevergadering. 

Voorstel: D.V zaterdag 6 april 2017 te Boornbergum-Kortehemmen

23. Sluiting van de synodezitting door de praeses van de synode. 

 

Nieuws

Bijzondere tijden leveren ook bijzondere vormen van woordverkondiging en bemoedigingen.

Houd dit bericht onder de aandacht voor updates.

Lees meer...

Het moderamen van de vGKN heeft naar aanleiding van de huidige situatie in ons land, gehoord de richtlijnen van de overheid en gegeven de sluiting van de locatie waar we zouden vergaderen, besloten dat het niet wijs is om onze synodezitting van 4 april a.s. te laten doorgaan.

Lees meer...