Kort verslag van de slotzitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude III (2018-2020) in de MaasStee te Assen op zaterdag 3 oktober 2020

Namens de ontvangende kerk van Assen heette Dr A. van Harten-Tip de aanwezigen welkom. De voorjaarszitting van de synode kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Om dezelfde reden werd deze zitting in klein verband, zonder gasten, met ingekorte agenda en gepaste maatregelen gehouden. Na het zingen van Psalm 105:1 las zij Jac. 4:11-17. De periode 2018-2020 was een bewogen periode, kerkelijk en mondiaal. Wie weet dat wij in alles afhankelijk zijn van de Here God hoeft niet in paniek te raken en weet dat niet zijn inspanningen de toekomst (moeten) bepalen. We mogen alles vol vertrouwen in de handen van de Hemelse Vader leggen: het gaat om Zijn Koninkrijk. Zo mag de synode ook deze keer bijeen zijn, vol vertrouwen op de Here en Zijn leiding, in gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Na gebed werd Gez. 481:1 gezongen en droeg Dr van Harten-Tip het voorzitterschap over aan de praeses van de synode, Ds K.J. Bijleveld.

De notulen werden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de scriba.

Het volgende Jaarboekje wordt samengesteld na de opening van de volgende synode, D.V. voorjaar 2021.

Er werd besloten tot het, zo mogelijk, houden van een ambtsdragerstoerusting ‘Pastoraat in coronatijd’, met als inleider: Ds K.J.Bijleveld, D.V. 19-11-20 te Boornbergum.

Ds B. Bloemendal ontving een beroep van de GKv te Putten. Wanneer het Oecumenisch Akkoord tussen GKv en vGKN deze maand wordt gesloten, zal hij D.V. dit beroep aannemen per 1-1-2021. De praeses feliciteerde Ds Bloemendal met dit bijzondere beroep. De stukken werden gecontroleerd en in orde bevonden. Daarom kon de synode, onder voorbehoud van het tot stand komen van het Oecumenisch Akkoord, de Acte van Ontslag door het kerkverband afgeven. De praeses benadrukte met dankbaarheid de trouwe arbeid die Ds Bloemendal ook voor het kerkverband en met name voor de oecumene verrichtte en wenste hem en zijn gezin Gods Zegen toe.

Ds J. Maliepaard hoopt op 24-12-20 de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. Hij vroeg daarom emeritaat aan; de kerkenraad van de kerk van Noordwijk heeft hierin bewilligd. De stukken hierover werden gecontroleerd en in orde bevonden en de Acte van Emeritaatsverklaring door het kerkverband werd ondertekend. Ds Maliepaard vervulde in Noordwijk met veel inzet een bijzondere taak. De synode wenste hem en zijn vrouw Gods Zegen toe voor deze nieuwe levensfase. D.V. 27-12-20 zal de afscheidsdienst zijn.

Na het zingen van ‘Er is een God Die hoort’ werden de verslagen van deputaatschappen en commissies besproken.

In de kleine kerk van Noordwijk bleek het niet meer mogelijk na het emeritaat van Ds Maliepaard de ambten te vervullen. Allerlei opties werden bekeken, maar niet werkbaar bevonden. De kerkenraad moest met verdriet vaststellen dat de kerk eind 2020 moet worden opgeheven. De kerkvisitatoren en de synode zagen ook geen andere mogelijkheden.

Er zijn nog gelden die werden ingezameld voor de FaTEB in Bangui (Centraal Afrikaanse Republiek). Deze zullen worden gebruikt voor uitzending, via de EvTA, van theologische docenten naar deze Franstalige Theologische Universiteit.

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties vroeg om verhoging van het quotum. Die verhoging werd toegezegd. Er was een geslaagde interne toerustingsbijeenkomst van vertrouwenspersonen.

De boekhouding van de quaestor en de penningmeester van de Zendings- en Evangelisatie-deputaten werd gecontroleerd en in orde bevonden. In 2019 was er een tekort, en dat wordt ook voor 2020 verwacht. Toch kon het quotum voor het zestiende (!) jaar op 10 euro per ziel worden gehouden.

Er werd een nieuw nummer van het vGKNieuws gepresenteerd, dat deze keer over feest gaat, N.B. in corona-tijd! Ook werd het derde smakelijke (en humoristische) deeltje van de nieuwe reeks kookboekjes, met bijgerechten, gepresenteerd. De kerk van Frieschepalen-Siegerswoude bestemde de opbrengst ervan voor de Voedselbank; een wel heel toepasselijk doel. Het volgende deeltje zal nagerechten bevatten; bijdragen kunnen worden gezonden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De kerk van Boornbergum-Kortehemmen bepaalt het doel van de opbrengst. Ook de vorige nummers zijn nog te bestellen, via de actuarius of het redactiemailadres; kosten per deeltje: 5 euro (ex. verzendkosten).

De kerk van Noordwijk schonk alle leden van de vGKN een Bijbelse Dagboek van de hand van Ds Maliepaard. De dank daarvoor werd uitgesproken.

De opening van de volgende synode werd vastgesteld op D.V zaterdag 10 april 2021 om 9.30 uur te Boelenslaan.

Na het zingen van Psalm 116:1, 3, 6 en 9 en gebed genoten allen van een op ‘gepaste wijze’ door de kerk van Assen aangeboden lunch. Na het zingen van Gez. 408: 1, 5 en 6 en dankgebed sloot Ds Bijleveld de synode van Frieschepalen-Siegerswoude III.

 

 

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...