Namens de kerkenraad van de ontvangende kerk, de vGK Assen e.o. ‘Oase’, wordt u geïnformeerd over de slotzitting van de synode van Frieschepalen - Siegerswoude III (2018-2020)

D.V. op 3 oktober 2020 a.s. in ‘De MaasStee’, Maasstraat 25 te Assen.

Vanwege Covid-19 is dit een zitting alleen voor genodigden. Aanmelden is niet mogelijk.

 

Agenda slotzitting synode vGKN op zaterdag 3 oktober 2020 te Assen, aanvang 9.30 uur

1. opening door ontvangende kerk van Assen
2. appèl nominaal
3. vaststelling agenda
4. wel en wee in de kerken
5. vaststelling notulen van de synodezitting d.d. 5-10-19
6. n.a.v. de notulen, voor zover niet elders geagendeerd:


a. Jaarboekje 2019/2020
b. VOG’s aanvragen
c. Privacywetgeving
d. website voor zoekers
e. vGK-ruildiensten 2020
f. ambtsdragerstoerusting: verslag (p.5) en vervolg
g. Besluitenlijst

7. Instructies uit de kerken
8. Ingekomen/uitgegane post:


Ingekomen: diversen Raad van Kerken; kerkproeverij; Timon Magazine; diversen Harkema (zie 10); Jaarverslag CIO en CIS (zie 17c, resp. 16); Jaarboek HHK; reactie EO. Uitgegaan: antwoord aan EO; bedank- en benoemings-brieven; vraag aan CIO m.b.t. uitgeven Acta/privacy


9. Verslagen


a. kerkvisitatie (zie ook p.4)
b. deputaten ad examina
c. zendingsdeputaten
d. deputaatschap voor de Media
e. Deputaatschap kerkelijke samenwerking
f. SSMKR/meldpunt misbruik
g. commissie liturgische formulieren/kerkorde
h. contactpersonen COGG
i. contactpersoon CIO
j. contactpersoon CIS

10 Afronding m.b.t. personen en zaken kerk Harkema
11. Zending: inhoudelijke bezinning

12.30 uur: PAUZE. De kerk van Assen biedt u een lunch aan

13. Ruildiensten 2021: rooster en afspraken
14. Financiën:


a. mededelingen quaestor
b. kascontrole
c. quotum
d. drukwerk
e. controle financiën deputaatschap voor de zending

15. Meldpunt Misbruik en verslag toerusting Vertrouwenspersonen (zie ook p.7)
16. Kerk en Israël
17. Oecumene:

a. DKS
b. COGG
c. CIO
d. CGK
e GKv/NGK
f. PKN
g. vijfkerkenoverleg
h. ‘nationale synode’
i. NGK-SA
j. overige, waaronder de gereformeerde kerk in Zwitserland/Oostenrijk

18. presentatie vGKNieuws en vGKookboekje
19. eventuele mededelingen
20. rondvraag
21. datum opening nieuwe synode. Voorstel: zaterdag 10 april 2020 te Boelenslaan
22. Sluiting van de synode door de praeses van de synode

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...