KORT VERSLAG VAN DE VOORJAARSZITTING VAN DE SYNODE VAN FRIESCHEPALEN-SIEGERSWOUDE IV (2022-2024) VAN DE (VOORTGEZETTE) GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, te Assen op zaterdag 1 april 2023

Namens de ontvangende kerk van Assen heette Dr A. van Harten-Tip afgevaardigden en gasten, onder wie twee kinderen, welkom. Zij las 1 Korinthe 1: 10-25. Het hart van het geloof is Jezus Christus en Die gekruisigd. Wanneer we samen knielen bij het kruis worden alle verschillen klein. Zo mogen ook de vGKN de HERE God dienen in deze wereld. Na het zingen van Gez. 182: 1, 4 en 6 werd de HERE gevraagd om Zijn zegen voor de vergadering.

Ds K.J. Bijleveld hield een inleiding over het belang van de prediking, voor prediker en hoorder. Het gebed voor elkaar is daarbij onmisbaar. De prediking is een zware, maar ook schone, ambtelijke taak. In deze tijd zijn de verwachtingen van de hoorders niet altijd in overeenstemming van de hoge verwachtingen die zij Bijbels gezien mogen hebben: het Woord van God wordt toegepast op hun persoonlijk leven, en dat schuurt soms.
Er werd in groepjes doorgepraat over dit onderwerp.

De notulen van de vergadering van 1 oktober 2022 werden vastgesteld.

Er is nog geld van de opgeheven kerk van Noordwijk ‘geparkeerd’ op de rekening van de vGKN.
Het kerkverband is financieel gezond en de boekhouding is gecontroleerd en in orde bevonden.
Het quotum werd gehandhaafd op € 12,00 per ziel.
De kerk van Noordwolde vroeg naar de mogelijkheid om een renteloze lening voor verbouwing van het kerkgebouw te ontvangen. Die werd toegezegd.
De vergoeding voor preekbeurten werd aangehouden op € 100,-. De kilometervergoeding werd verhoogd naar € 0,25 per km.

De laatste gelden die waren gereserveerd voor de FaTEB in Bangui in de Centraal Afrikaanse Republiek zijn besteed aan een reis voor onderwijs aldaar door Zr Berdine van den Toren-Lekkerkerker.

Er waren verslagen van alle deputaatschappen en commissies. Hierover waren geen vragen.

Het ruilrooster 2024 werd besproken. Het werd opgesteld op verzoek van de kerken, omdat het goed is dat alle predikanten in alle kerken komen. Iedere predikant heeft zijn of haar eigenheid, maar inhoudelijk zijn allen Bijbels en belijdend. Daarom werd besloten het landelijke ruilrooster te handhaven.

Een voorbeeld voor een gedragscode voor mensen met taken in de kerk werd besproken. De kerken kunnen dit aanpassen aan hun eigen kerk en laten ondertekenen door de betreffende personen. Het gemeente-brede gesprek hierover is belangrijk, en het elkaar kennen.

Het rapport Kerkorde Nederlandse Gereformeerde Kerken werd aangepast gepresenteerd en geaccepteerd. Praeses en scriba hopen de bijeenkomst i.v.m. hereniging van GKv en NGK te bezoeken. Het informatieve contact met de CGK wordt voortgezet.

Zr M. Anneveldt-v.d. Galiën presenteerde het nieuwe nummer van het vGKNieuws, met als thema: ‘Roeping’. Het lijkt moeilijk om te reageren op Gods roeping – of toch niet?
Dit is te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tegen vergoeding van de kosten.

De predikanten zullen worden gevraagd om een bijdrage te schrijven voor een Bijbelleesrooster voor de week van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Dat boekje zal na de zomervakantie via de website beschikbaar worden gesteld.

De gebedsgroepen hebben contact via een gebedsapp.

Aangezien de pers het persbericht niet overneemt, werd besloten dat dit niet meer wordt opgesteld, maar dat wordt verwezen naar het kort verslag op de website.

De volgende synodezitting vindt D.V. plaats op zaterdag 7 oktober 2023 om 9.30 uur te Boelenslaan.

De praeses ging voor in dankgebed en liet Elb. 140, kroon Hem met gouden kroon, zingen.
Hij dankte de kerk van Assen, kostersechtpaar, helpers, organist en technicus voor de gastvrijheid en verrichte werkzaamheden en wenste een ieder wel thuis.

 

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...