KORT VERSLAG VAN DE SLOTZITTING VAN DE SYNODE VAN FRIESCHEPALEN-SIEGERSWOUDE IV (2022-2024) VAN DE (VOORTGEZETTE) GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, te Boelenslaan op zaterdag 7 oktober 2023

Namens de ontvangende kerk van Boelenslaan heette Ds M.J.M. Sijtsma-van Oeveren de
afgevaardigden en gasten welkom. Zij liet Elb. 218 zingen en ging voor in gebed. Haar inleiding ging, n.a.v. Psalm 84, over de kerk als gezin. Is er in dit gezin werkelijke verbondenheid, of gaat ieder zijn eigen gang? Hoe houden we elkaar en met name de jongeren vast? De eredienst is hierbij van cruciaal belang. De kerk is geen menselijke instelling, maar Gods werk. De gemeente is de werkvloer van de Heilige Geest. Wij hebben de kerk nodig. Hierover ontspon zich een geanimeerd gesprek.
Na het zingen van Ps. 84: 1 en 2 hield Ds Sijtsma-van Oeveren het appèl nominaal. Alle kerken waren wettig vertegenwoordigd. Zij droeg hierna het presidium over aan Ds K.J. Bijleveld.

De notulen van de synodezitting d.d. april 2023 werden vastgesteld.

Hoewel het lastig was om voldoende belangstellenden te krijgen voor een toerustingsavond, is hier toch behoefte aan. Daarom werd afgesproken dat de kerken bij toerbeurt een gemeenteavond over een bepaald onderwerp organiseren en daarvoor ook de leden van de andere kerken uitnodigen. Assen begint, met een avond over conflictbeheersing in de kerk. De uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk.

Binnenkort verschijnt er een Bijbelleesrooster voor de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal op de website van de vGKN.

De kerk van Boelenslaan vroeg of het mogelijk is om gezamenlijk na te denken over de formulering van gevoelige onderwerpen in het beleidsplan. Hiervoor is wel animo.
Ook vroeg deze kerk om de controle van de stukken in verband met het aanstaande emeritaat van Ds Sijtsma-van Oeveren. Aangezien de stukken in orde waren, is de acte van emeritering per 15-01-2024 verleend. In verband met deze aanstaande vacature zal er een consulent voor de kerk van Boelenslaan worden aangesteld.

De kerken hebben veel last van de rigide regelgeving in verband met hun bancaire rekeningen. Hierover hadden de financiële experts van het CIO een goed gesprek met vertegenwoordigers van enkele banken, met als gezamenlijke conclusie dat er zelden of nooit sprake is van witwassen in kerken. Bij plaatselijke problemen met een bank kan contact worden opgenomen met de quaestor. Het gaat goed met de financiën van het kerkverband. De predikanten declareren hun ruildiensten bij de quaestor; de vergoeding hiervoor wordt landelijke geregeld.

Voor de lunch, aangeboden door de kerk van Boelenslaan, liet de praeses Psalm 146 zingen. Hierna ging hij voor in gebed. Na de maaltijd en onderlinge ontmoeting werd het middaggedeelte van de vergadering geopend met gebed en Gez.488.

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties biedt de deelnemende kerken trainingen aan voor predikanten. Ook de vG-predikanten zullen deze training volgen, en daarvoor ook collegae uit andere kerken uitnodigen.
Er zijn verschillende kerkelijke Meldpunten voor seksueel misbruik. Ze werken samen in ‘Veilige Kerk’ en verwijzen door naar het meldpunt van degene die contact opneemt.

Omdat ziekenhuisopnames steeds korter worden, verdwijnt de geestelijke verzorging in dit verband gaandeweg. Er is steeds meer behoefte aan geestelijke zorg via de eerstelijnszorg (huisartsen). Het Centrum voor Levensvragen kent nu vooral geestelijk verzorgers die geen zendende kerk of –organisatie achter zich hebben. Dit is een zorgelijke ontwikkeling en een uitdaging voor de kerken. De vraag werd besproken hoe de kerken hiervoor gezamenlijk iets kunnen regelen, zodat huisartsen de geestelijke verzorgers van de kerken kunnen vinden.

Deputaten Eenheid van de Christelijke Gereformeerde Kerken nodigden de Deputaten Kerkelijke Samenwerking van de vGKN uit voor een gesprek in november.

Praeses en scriba van de vGKN bezochten de viering van de hereniging van GKv en NGK, op 12 mei 2023 te Utrecht. Het was een ingetogen viering. De classis Friesland van de NGK nodigt kerken van de vGKN in deze regio uit voor hun vergaderingen.

Het nieuwe vGKNieuws, met als thema: ‘de bedreigde Kerk en haar Hoop’, werd gepresenteerd. Dit is, tegen betaling van de verzendkosten, te bestellen via het contactformulier op www.vgkn.nl.

D.V. zaterdag 6 april 2024 om 9.30 uur wordt te Noordwolde de nieuwe synode geopend.

Tot slot liet de praeses Gez. 314 zingen: Gij die gelooft, verheugt u samen! Hij dankte allen die een aandeel hadden in het slagen van deze vergadering, in het bijzonder de kerk van Boelenslaan. Hierna ging hij voor in dankgebed en sloot de synode.

 

 

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...