Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

1. Opening van de synode door de kerk van Noordwolde
2. Appèl nominaal en controle van de credentiebrieven;
     Zingen: ELb 289 Ik geloof in God de Vader
3. Verkiezing moderamen 2024-2026; benoeming actuarius en quaestor; afscheid moderamen 2022-2024
     Zingen: ELb 125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
4. Vaststelling van de agenda
5. Vaststelling van de notulen van de synodezitting van 7 oktober 2023; hiermee zijn de Acta 2022-2023 vastgesteld.
6. Zaken naar aanleiding van de notulen, voor zover niet elders geagendeerd
a. uitnodiging voor een toerustingsavond: ‘Conflictbeheersing in de kerk’, door dhr. Steef Post, op D.V. 18 april 2024, in de Bethelkerk te Assen
b. zaken rond de opgeheven kerk van Noordwijk
c. Bijbelleesrooster voor de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal
d. consulent voor de kerk van Boelenslaan. Ds K.J. Bijleveld is per mandaat benoemd.
e. bericht van de webmaster

7. Instructies uit de kerken
8. Ingekomen/uitgegane post:
uitnodiging conferentie Bijbels Beraad man/vrouw op 16-11-23; idem symposium ‘grip op informeel onderwijs’, 15-12-23; contact met dhr. Steef Post; nieuwsbrief RvK; aanbieding kinderboekjes voor Kerst en Pasen; groet NGK; diverse uitnodigingen EO
     Zingen Gezang 221 Wees gegroet gij eersteling der dagen
9. Verslagen
a. kerkvisitatie: verslag visitatie te Frieschepalen-Siegerswoude, pagina 10
b. deputaten ad examina – geen verslag
c. deputaatschap voor Zending en Evangelisatie – mondeling verslag
d. deputaatschap kerkelijke samenwerking, pagina 12
e. SSMKR/meldpunt misbruik, pagina 13
f. commissie liturgische formulieren/kerkorde – geen verslag
g. contactpersonen COGG – geen verslag
h. contactpersoon CIO – geen verslag
i. contactpersoon CIS – geen verslag

10. Financiën
a. mededelingen quaestor
b. kascontrole
c. quotum

Lunch; deze wordt u aangeboden door de kerk van Noordwolde
11. Meldpunt Misbruik: bespreking handreiking vanuit SSMKR ‘vang voor ons de vosjes die de wijngaard te gronde richten’ – voorbesproken op de kerkenraadsvergaderingen: pagina 15
     Zingen Gezang 360:3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken
12. Kerk en Israël
13. Zending
14. Oecumene:
a. DKS
b. COGG
c. CIO
d. CGK
e. N(se)GK
f. PKN
g. vierkerkenoverleg
h. nationale Synode
i. overige

15. Presentatie vGKNieuws
16. Eventuele mededelingen
17. Rondvraag
18. Datum volgende vergadering. Voorstel: 5 oktober 2024, te Frieschepalen-Siegerswoude
      Zingen ELb 132 U zij de glorie
19. Sluiting van de synodezitting door de assessor 

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...