Synode vGKN bijeen: Kil en regenachtig buiten, geestelijk en saamhorig binnen, Boelenslaan, 7 oktober 2017

Op zaterdag 7 oktober 2017 kwam de synode van de vGKN bijeen in Boelenslaan, in een warme en saamhorige sfeer. In de opening werd vanuit Psalm 48 het vertrouwen beleden dat de Here God regeert en een veilige vesting is. In dit vertrouwen mogen we leven en het licht van het evangelie laten schijnen in de wereld. 

De vergadering droeg br. S. Algra voor als nieuwe assessor. Hij aanvaardde deze benoeming en volgde daarmee br. D. Hoekstra op als lid van het moderamen.

De preses nam afscheid van ds. K. Snijder door hem de acte van emeritaat van het kerkverband te overhandigen. Vanuit Psalm 134, waar het volk Israël als het ware wordt uitgezwaaid door de dienaren die achterbleven in het heiligdom, zo wil hij ds. Snijder namens de vergadering ‘uitzwaaien’ en hem de zegenbede meegeven nu hij samen met zijn vrouw deze nieuwe fase in mag gaan. 

Het jaarboekje 2017-2018 is digitaal uitgebracht. Het is aan te vragen bij de actuarius. Ook een papieren versie is op aanvraag beschikbaar. (Te bestellen via de actuarius)

Er volgden diverse voordrachten en benoemingen. De vacante gemeente van Harkema ontvangt een consulent in de persoon van ds. B. Bloemendal. 

Vanuit de verslagen van de kerkvisitatie die bij verschillende kerken heeft plaatsgevonden, kwam naar voren dat er in diverse gemeenten wordt nagedacht over de structuur van het ambtelijk werk. Er ontvouwde zich een gesprek waarin gesignaleerd werd dat er enerzijds moeite is bij het vervullen van de vacatures doordat gemeenteleden huiverig zijn voor het aangaan van langdurige verbanden. Anderzijds hechten we als vGKN bijzonder aan de ambten: de kerk is immers geen vereniging met een algemeen bestuur maar kent niet voor niets een ambtelijke structuur. Besloten werd op een volgende synodezitting een apart agendaonderdeel aan dit onderwerp te wijden. 

Er werd informatie gegeven vanuit het Meldpunt Misbruik en de nieuwe organisatie binnen het CIS, het Centrum voor Israël Studies. 

Daarna volgde de presentatie van het vGKNieuws in een prachtige nieuwe uitgave door de twee nieuwe redactieleden zr. M. Anneveldt en zr. E. van der Galiën. Het thema van dit nummer is: “Samen leven”.  

Zo beleefde de synode een plezierige en inhoudelijke zitting, waarin veel met elkaar werd besproken en veel werd gezongen. De vergadering werd besloten met dankgebed en een loflied voor de Here, de Koning van de Kerk. 

Nieuws

Kort verslag van de verlengde zitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude III (2018-2020/2021) van de (voortgezette) Gereformeerde kerken in Nederland, in Boornbergum op 10 april 2021

Lees meer...

Kort verslag van de slotzitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude III (2018-2020) in de MaasStee te Assen op zaterdag 3 oktober 2020

Lees meer...