Agenda voor de najaarszitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude-IV op zaterdag 1 oktober 2022 te Boornbergum

1. 9.30 uur: Opening door de kerk van Boornbergum
2. Appèl nominaal
3. Vaststelling van de agenda
4. Wel en wee in de kerken
5. Vaststelling van de notulen van de synodezitting d.d. 02-04-22
6. Zaken naar aanleiding van de notulen, voor zover niet elders geagendeerd, waaronder:
a. Jaarboekje 2022/3
b. Acta 2018-2021
c. toerustingsavond
d. Afhandeling zaken m.b.t. de kerk van Noordwijk
e. besluitenlijst
7. Instructies uit de kerken

Zingen

8. Ingekomen en uitgegane post
Ingekomen: vraag EO om nieuwe leden voor de ledenraad; voordracht Assen kerkvisitator;
bedankje webmaster voor attentie; div. Raad van Kerken
Uitgegaan: bedankbrieven

9. Benoemingen
10. Financiën:
a. mededelingen van de quaestor
b. UBO-regeling
11. Zending en Evangelisatie:
a. financiën
b. inventarisatie plaatselijke activiteiten

PAUZE (de kerk van Boornbergum-Kortehemmen biedt u een lunch aan)

12. Rapport DKS over de KO GKv/NGK
13. Kerk en Israël/CIS
14. Meldpunt Misbruik
15. Oecumene:
a. Deputaatschap kerkelijke samenwerking
b. COGG
c. CIO, waaronder rechtspersoonlijkheid kerken, corona-adviezen en UBO
d. GKv/NGK; er is een gezamenlijke commissie voor de oecumenische contacten
e. CGK
16. Presentatie vGKookboekje nagerechten
17. Presentatie vGKNieuws
18. Eventuele mededelingen
19. Rondvraag
20. Vaststelling datum en plaats van de volgende synodevergadering.
Voorstel: D.V zaterdag 1 april 2023 te Assen
21. Sluiting van de synodezitting door de praeses van de synode.

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...